SAM_1152.jpg

2022/2023.

Учимо сви заједно

 

Пројекат „Унапређени равноправни приступ и завршавање предуниверзитетског образовања за децу којој је потребна додатна образовна подршка“ реализују Министарство просвете и УНИЦЕФ, уз подршку Европске уније  (из средстава Инструмента претприступне помоћи Европске уније (ИПА 2020).

У нашој школи пројекат је рализован у периоду од августа 2022. до јуна 2023. године.

Током школске године 22 наставника и стручних сарадника прошло је обуку везану за диференцирање наставе (Учимо сви заједно). У извештајима стручних већа наведено је да примена диференциране наставе обухвата ефикасне методе учења на часу које више ангажују ученике.

 На седници Наставничког већа одржаној 18. 1. 2023. године презентован је начин примене диференциране наставе. Чланови Наставничког већа који нису претходно прошли ову обуку на овај начин су се упознали са овим обликом рада. Тиме је омогућено да сви наставници до краја наставне године имају могућност да примењују овај облик рада. Током другог полугодишта сви наставници су на одређеном броју часова примењивали диференцирану наставу.

Учесници у првом кругу обуке:

 

 1. Хермина Чемере, директор
 2. Јелена Моротвански Блат, педагог
 3. Мирјана Танацков, библиотекар
 4. Моника Мандић, учитељ
 5. Ержебет Савановић, учитељ
 6. Рајна Цветковић, наставник српског језика и књижевности
 7. Татјана Првуловић Јолић, наставник српског језика као нематерњег
 8. Дубравка Живојинов, наставник енглеског језика
 9. Милена Вукашиновић, наставник немачког језика
 10. Јелена Михајловић, наставник биологије
 11. Данијела Комарек, наставник хемије

Учесници у другом кругу обуке:

 1. Александра Ћазић Киурски, наставник српског језика и књижевности
 2. Радован Степанов, учитељ
 3. Дијана Цвејић, учитељ
 4. Инга Атанацковић, учитељ
 5. Бојана Гајски, наставник енглеског језика
 6. Тихомир Гајски, наставник енглеског историје
 7. Ана Ђомпарин, учитељ у продуженом боравку
 8. Весна Хрњак Сивчев, наставник технике и технологије
 9. Золтан Чемере, наставник историје
 10. Невена Месарош Оличков, наставник хемије
 11. Силвија Сатлер Балинт, учитељ
 12. Јелена Вулић, наставник физике

Време

реализације

Место

реализације

Садржај

рада

Начин

реализације

Оствареност

циљева

Учесници

Носиоци

реализације

ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ

24.6.2022.

онлајн

Уводна инфо сесија

Видео обука Zoom састанак

Увод у пројекат „Учимо сви заједно“

Ј.М.Блат

Реализатор пројекта

26.8-9.9.2022.

Онлајн

Модул 1: „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“

Онлјан обука на ЗУОВ платформи

Теоријски модели и концепти значајни за инклузивно образовање

Сви пријављени наставници, стручни сарадници и директор школе

ЗУОВ тим и модератори онлајн обуке

13.9.2022.

школа

Менторка подршка: Допринос унапређењу инклузивности школске документације

Менторска подршка путем видео обуке (zoom састанак)

Анализа доставњене школске документације (Годишњи план рада, Развојни план школе, План Тима за ИО); дискусија и препоруке

Х. Чемере,

Ј. М. Блат,

Р. Цветковић, Д. Комарек, М. Мандић,

Д. Живојинов

Ксенија Лишчевић, ШУ Сомбор

21.9.2023.

школа

Договор о усклађивању анекса РПШ са инструкцијама добијеним од ментора

састанак

Измене и допуне анекса РПШ

Ј. М. Блат,

Р. Цветковић, М. Мандић,

Д. Комарек,

Д. Живојинов

Стручни Актив за развојно планирање

23.9.2023.

школа

Израда предлога Плана тима за ИО у складу са инструкцијама добијеним од ментора

састанак

Допуна постојећег плана тима за ИО

Ј.М.Блат,

Д. Живојинов

Тим за ИО

28.11.2023.

онлајн

Менторска подршка: Диференција-ција наставе

Онлајн обука (zoom састанак)

Значење, принципи и значај диференциране наставе и учења

Сви пријављени наставници, стручни сарадници и директор школе

Дражен Милосавље-вић, ШУ Ваљево

28.11-10.12.2022.

онлајн

Модул 2: „Активности за подршку свим ученицима – диференција-ција наставе“

Онлјан обука на ЗУОВ платформи

Унапређење компетенција за планирање и примену диференциране наставе

Сви пријављени наставници, стручни сарадници и директор школе

ЗУОВ тим и модератори онлајн обуке

21.12.2022.

школа

„Планирање диференциране наставе“

Непосредна обука у школи

Планирање диференциране наставе у групама, анализа и повратна информација

Сви пријављени наставници, стручни сарадници и директор школе

Миљана Китановић, Светлана Кочиш

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

18.1.2023.

школа

Приказ обуке / пројекта „Учимо сви заједно“ 

Излагање на седници наставничког већа

Упознавање колега са главним принципима диференциране наставе и давање примера добре праксе

Рајна Цветковић

Наставни-ци, стручни сарадници

Фебруар 2023.

Онлајн

Други круг обуке Модул 1: „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“

Онлјан обука на ЗУОВ платформи

Теоријски модели и концепти значајни за инклузивно образовање

Сви пријављени наставници

ЗУОВ тим и модератори онлајн обуке

Фебруар – јун 2023.

школа

Диференцирана настава у учионици

Непосре-дан рад са учени-цима

Извођење часова диференци-ране наставе уз пприсуство директора и педагога школе

Предметни наставници, учитељи

Предметни наставници, учитељи

 

 

 

2022/2023

Формиран је нов рачунарски кабинет. Употребили смо рачунаре добијене од Министарства просвете, науке и технолошког развоја августа месеца 2022. Средства за постављање рачунарске мреже обезбедили смо делом из сопствених извора, а делом из средстава планираних буџетом за 2022. годину.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине националне заједнице на конкурсу за одржавање објеката одобрио нам је 3.050.000,00 динара за извоођење радова на инвестиционом одржавању тоалета. Овим средствима започети су радови на инвестиционом одржавању тоалета за ученике на спрату школе

Национални савет мађарске националне заједнице одобрио нам је средства у износу од 70.000,00 динара. Ова средства употребљена су за набавку енциклопедија и књига на мађарском језику за потребе школске библиотеке.

Решењем Канцеларије за капитална улагања АП Војводине, одобрено нам је 150 милиона динара за прву фазу комплетне реконструкције главне школске зграде.Очекујемо да ће радови почети током 2023/2024. школске године.

2021/2022

Реализована je трећа трећина пројекта „Подршка Европске уније управљању миграцијама у Републици Србији“ који реализујемо како бисмо оснажили своје капацитете за рад са децом мигрантима али и како бисмо унапредили услове рада са нашим ученицима који су из социјално депривираних средина, корисници социјалне помоћи и ученици који наставу похађају по индивидуалним образовним плановима.  Одржане су преостале радионица шивења, веза и израде накита, креирање дигиталне књиге која документује читав пројекат, израда мобилног изложбеног кутка, завршна анкета запослених о ставовима према ученицима из мигрантске популације и социјално депривираних средина и завршна изложба у присуству медија на којој смо промовисали резултате пројекта.

Један део средстава која су преостала након реализације  Еразмус + пројекта искориштен је за набавку платна за израду завеса у једној учионици и за набавку неопходне опреме за успостављање интернета у кабинету за информатику. Завесе је сашила мајка ученика Немање Ацева (6/1).

Фондација „Бетлен Габор“ одобрила нам је 313.000,00 Дин. за набавку  информатичке опреме како бисмо све учионице опремили рачунаром и пројектором. Набављена су три комплетна рачунара, два пројектора, један сто за рачунар, пет носача за пројекторе. Сада су све учионице опремљене рачунаром, пројектором и звучницима. Такође, све учионице имају везу са интернетом.

Јануара месеца обновљен је део зида и крова зграде према Гимназији који су били у веома лошем стању. Радове у износу од 200.000,00 динара финансирао је Град Кикинда.

Због прокишњавања на делу фискултурне сале (справарница и канцеларија наставника), замењен је део олука. Радове у изнолсу од 100.000,00 динара финансирао је Град Кикинда.

Мађарски национални савет нам је одобрио средства у износу од 4.060.000 динара за израду пројектно-техничке документације за комплетну санацију главне школске зграде. Јавна набавка је рађена током лета. Ова документација требало би да нам олакша одобравање средстава на будућим конкурсима.

Априла месеца конкурисали смо код  Покрајинског секретаријата за рачунарску опрему. Одобрено нам је 75.000,00 динара којима се планира набавка два рачунара.

Из пројекта „Дигитална учионица“ школа је од Министарства просвете добила пет таблет рачунара, четири пројектора и пет покретних сталака за рачунаре.

Од Министарство просвете, науке и технолошког развоја  школа је августа месеца добила 26 рачунара.  Овим рачунарима планирамо да обновимо опрему у информатичком кабинету. Такође, у плану је формирање још једне дигиталне учионице у школи. За опремање ове учионице биће потребна значајна средства за постављање рачунарске мреже и набавку одговарајућег намештаја.

 

2020/2021

Пројекат „Буди друг, дај ми крила један круг!"

Пројекат „Буди друг, дај ми крила један круг!“реализовали смо са жељом да оснажимо наставнике који ће ученицима мигрантима и ученицима из депривираних средина моћи да пруже адекватну подршку и укључе их у образовни процес на најбољи могући начин. Пројекат је подразумевао активности усмерене ка наставницима, ученицима и локалној заједници.Средства за реализацију пројекта одобриоло нам је Министарство просвете, науке и технолошког развоја у оквиру програма Подршка Европске уније управљању миграцијама у Републици Србији.

Дигитална књига пројекта

Пројекат набавке раунарске опреме

Фондација "Бетлен Габор", из Републике Мађарске, на свом редовном годишњем конкурсу одобрила нам је средства у износу од 3.000 еура за набавку рачунарске опреме. Овим средствима набављена су три рачунара, два пројектора, један сто за рачунар и зидни носачи за пројекторе. Ова опрема обезбедиће једнаке услове за реализацију наставе у свим учионицама и кабинетима у нашој школи.

Пројекат „Стазама сећања"

Пројекат је реализован са циљем упознавања ученика и локалног становништва са ликом и делом Кларе Фејеш, истакнуте учеснице Народноослободилачке борбе у Војводини. Клара је рођена 1921. године и ове године се навршава сто година од њеног рођења. Наша школа носи име ове храбре девојке, али се мало зна о томе ко је она била заправо. Пројекат је финансијски подржао Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине. Подршку нам је пружио и Музеј Војводине. Главне активности пројекта биле су усмерене на припрему и извођење драмског приказа о живот Кларе Фејеш и на издавању историјске сликовнице о њеном животу и делу.

 

2019/2020

Пројекат „Кларино распустилиште"

Пројекат је реализован у периоду од 4. до 14. августа 2020. године. У пројекту су учествовали ученици ОШ „Фејеш Клара“ из Кикинде. Пројекат је реализован у форми летњег кампа са циљем унапређења свести  ученика о здравим стиловима живота кроз организацију образовно-рекреативних садржаја као и подизање квалитета слободног времена ученика. Пројекат је већим делом финансирао Покрајински секретаријат за образовање, управу, прописе и националне мањине - националне заједнице.

Дигитална књига пројекта

 

еТвининг пројекат Be my tour guide in your town

Током школске 2019/2020. године наша школа учествовала је у еТвининг пројекту под називом Be my tour guide in your town - Буди мој туристички водич у свом граду. Били смо вредни и креативни, представили смо Кикинду и њене знаменитости, упознали смо ученике из других земаља и њихове градове. Радили смо на заједничким задацима и при том користили различите ИТ алате. Релизаторима пројекта и нашој школи додељена је национална ознака квалитета и европска ознака квалитета.

Детаљан опис пројекта

 

2018/2019

 Еразмус плус пројекат „Образовање = креативност + мотивација + сарадња"